root/sys/mem/

[..]
  1. kmem.c
  2. page.c
  3. vm.c
  4. vm_nommu.c
[..]