free_blocks    138 sys/mem/kmem.c static struct list free_blocks[NR_BLOCK_LIST];
free_blocks    156 sys/mem/kmem.c 		if (!list_empty(&free_blocks[i]))
free_blocks    162 sys/mem/kmem.c 	n = list_first(&free_blocks[i]);
free_blocks    239 sys/mem/kmem.c 		list_insert(&free_blocks[BLKNDX(newblk)], &newblk->link);
free_blocks    289 sys/mem/kmem.c 	list_insert(&free_blocks[BLKNDX(blk)], &blk->link);
free_blocks    330 sys/mem/kmem.c 		list_init(&free_blocks[i]);