pg_next      71 sys/mem/kmem.c 	struct block_hdr *pg_next;	/* next block in same page */
pg_next      220 sys/mem/kmem.c 		blk->pg_next = NULL;
pg_next      244 sys/mem/kmem.c 		newblk->pg_next = blk->pg_next;
pg_next      245 sys/mem/kmem.c 		blk->pg_next = newblk;
pg_next      300 sys/mem/kmem.c 		for (blk = &pg->first_blk; blk != NULL; blk = blk->pg_next) {