PG_IOMEM     140 bsp/hal/arm/arch/mmu.c 	case PG_IOMEM:
PG_IOMEM     312 bsp/hal/arm/arch/mmu.c 			map_type = PG_IOMEM;
PG_IOMEM     113 bsp/hal/x86/arch/mmu.c 	case PG_IOMEM:
PG_IOMEM     273 bsp/hal/x86/arch/mmu.c 			map_type = PG_IOMEM;