NR_BLOCK_LIST     138 sys/mem/kmem.c static struct list free_blocks[NR_BLOCK_LIST];
NR_BLOCK_LIST     155 sys/mem/kmem.c 	for (i = (int)((u_int)size >> 4); i < NR_BLOCK_LIST; i++) {
NR_BLOCK_LIST     159 sys/mem/kmem.c 	if (i >= NR_BLOCK_LIST)
NR_BLOCK_LIST     329 sys/mem/kmem.c 	for (i = 0; i < NR_BLOCK_LIST; i++)