BLKNDX      239 sys/mem/kmem.c 		list_insert(&free_blocks[BLKNDX(newblk)], &newblk->link);
BLKNDX      289 sys/mem/kmem.c 	list_insert(&free_blocks[BLKNDX(blk)], &blk->link);