kmem_init          40 sys/include/kmem.h void	 kmem_init(void);
kmem_init          73 sys/kern/main.c 	kmem_init();