kmem_free     119 bsp/drv/include/dki.h void	 kmem_free(void *);
kmem_free     38 sys/include/kmem.h void	 kmem_free(void *);
kmem_free     203 sys/ipc/object.c 	kmem_free(obj);
kmem_free     78 sys/kern/device.c 	/* 4 */ DKIENT(kmem_free),
kmem_free     284 sys/kern/device.c 	kmem_free(dev);
kmem_free     137 sys/kern/irq.c 	kmem_free(irq);
kmem_free     126 sys/kern/task.c 		kmem_free(task);
kmem_free     207 sys/kern/task.c 	kmem_free(task);
kmem_free     420 sys/kern/thread.c 		kmem_free(t);
kmem_free     458 sys/kern/thread.c 		kmem_free(zombie->kstack);
kmem_free     460 sys/kern/thread.c 		kmem_free(zombie);
kmem_free     472 sys/kern/thread.c 	kmem_free(t->kstack);
kmem_free     474 sys/kern/thread.c 	kmem_free(t);
kmem_free     335 sys/kern/timer.c 		kmem_free(t->periodic);
kmem_free     471 sys/mem/vm.c  		kmem_free(map);
kmem_free     518 sys/mem/vm.c  	kmem_free(map);
kmem_free     848 sys/mem/vm.c  		kmem_free(seg);
kmem_free     927 sys/mem/vm.c  		kmem_free(next);
kmem_free     937 sys/mem/vm.c  		kmem_free(seg);
kmem_free     411 sys/mem/vm_nommu.c 	kmem_free(map);
kmem_free     598 sys/mem/vm_nommu.c 		kmem_free(seg);
kmem_free     659 sys/mem/vm_nommu.c 	kmem_free(seg);
kmem_free     67 sys/sync/cond.c 		kmem_free(c);
kmem_free     83 sys/sync/cond.c 	kmem_free(c);
kmem_free     111 sys/sync/mutex.c 		kmem_free(m);
kmem_free     131 sys/sync/mutex.c 	kmem_free(m);
kmem_free     103 sys/sync/sem.c 			kmem_free(s);
kmem_free     302 sys/sync/sem.c 	kmem_free(s);