vm_create         458 sys/mem/vm.c   vm_create(void)
vm_create         369 sys/mem/vm_nommu.c vm_create(void)